Begeleiding & zorg

Bij de Sonnewijser willen we preventief en proactief handelen. We gaan ervan uit dat onze leerlingen zich bij ons, binnen de eigen mogelijkheden, positief ontwikkelen. We proberen snel te signaleren wanneer deze ontwikkeling onvoldoende doorzet en gaan dan samen met ouders en leerling op zoek naar passende ondersteuning.

Rol mentor en leerkrachten

De mentor van de leerling vraagt in eerste instantie advies aan directe collega’s. Betrokken leerkrachten en mentor gaan met deze adviezen aan de slag. Leerlingen die op het vlak van leren of gedrag onvoldoende vooruitgaan, worden hierna aangemeld voor de leerlingbespreking. De Commissie van Begeleiding is nu aan zet.

Commissie van Begeleiding (CvB)

Commissie van Begeleiding (CvB)

Leerlingen die worden aangemeld voor de leerlingbespreking in de Commissie van Begeleiding krijgen zorg en begeleiding op schoolniveau. Bij de bespreking in de CvB zijn verschillende deskundigen betrokken: de mentor, de locatieleider, de orthopedagoog en de intern begeleider. Gezamenlijk proberen zij tot een passende aanpak te komen. 

Plan van aanpak

Plan van aanpak

De brede CvB heeft een adviserende en een diagnosticerende rol. Tijdens overlegmomenten worden een aantal vragen beantwoord: wat is er aan de hand met de leerling? Wat is het type probleem en waarom doet dit zich voor? Welke factoren kunnen het verklaren? En hoe kunnen we de leerling het beste helpen?

Besluiten

Besluiten

De bespreking in de CvB kan bijvoorbeeld leiden tot het opstellen van een handelingsplan in overleg met ouders of het doen van aanvullend diagnostisch onderzoek. Ook het inschakelen van aanvullende expertise is een optie, als de mogelijkheden op school zijn uitgeput of als deze de kerntaak van school overstijgen.

Zorg in School

De mentoren van de Sonnewijser vormen het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders als het gaat om schoolse zaken. In Oss kunnen we voor zorg- en andere ondersteuningsvragen een beroep doen op de medewerkers van stichting Prisma. Zij bieden zorg in school, leggen huisbezoeken af en zijn betrokken bij de ontwikkeling van de leerling op sociaal-emotioneel vlak.

Downloads